Υπηρεσίες

Η Κάπα - Λάμδα κατέχει σημαντική εμπειρία ως Σύμβουλος Φορέων. Για την υποστήριξη των Φορέων κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο, ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες χρηματοδότησης και αποδοτικής υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Έργων, δημιούργησε και προσφέρει τρία ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών, με επιπλέον παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών (ηλεκτρονική παρακολούθηση των Έργων της 4ης Π. Π. και δημιουργία Ψηφιακού Αρχείου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την υλοποίησή τους).

Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Υπηρεσίες υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια ζωής των Έργων, από το σχεδιασμό και την ωρίμανση μέχρι και την αξιολόγηση. Συστηματική παρακολούθηση όλων των «οριζόντιων» ενεργειών (που συνήθως δεν βρίσκονται σε πρώτη προτεραιότητα, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την επιτυχή ολοκλήρωση).

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τον προγραμματισμό, την ένταξη και την αρχειοθέτηση-τεκμηρίωση του Έργου, καθώς και εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα για τις απαιτήσεις ορθής διαχείρισης.

Υπηρεσίες Ειδικού Εξωτερικού Συμβούλου Διαχείρισης Ποιότητας & Εσωτερικού Ελέγχου

Διενέργεια επιθεωρήσεων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλιση της εφαρμογής και τήρησης Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας εναρμονισμένου με τις απαιτήσεις της πολιτείας, της Ε.Ε. και των διεθνών προτύπων ποιότητας, καθώς και υποστήριξη κατά τη διενέργεια εξωτερικών ελέγχων.

Η Κάπα – Λάμδα απευθύνεται σε όλους σχεδόν τους κλάδους δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων (Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό, Εμπορικό, Τεχνικό, Παροχής Υπηρεσιών κλπ), καθώς και σε όλες τις νομικές μορφές των (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ). Σκοπός της είναι η πλήρης οργάνωση των επιχειρήσεων. Τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει η Κάπα – Λάμδα είναι η:

› Εξειδίκευση στα θεματικά αντικείμενα στα οποία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες
› Στελέχωση από άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό
› Άριστη γνώση των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών του Ιδιωτικού Τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης
› Μεταφορά τεχνογνωσίας στους πελάτες μας
› Ισχυρό και μεθοδολογικά ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
› Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών εφαρμόζοντας ένα μεθοδικό και λειτουργικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας,πιστοποιημένο κατά EN ISO 9001:2008